LỊCH THI
Tìm kiếm theo

Mã lớp học phần*
Học kỳ  
Loại thi*
 
   
GIỜ BẮT ĐẦU THI
Thi trắc nghiệm trên giấy và thi tự luận
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Tiết 1 - 2 bắt đầu 6h30 Tiết 7 - 8 bắt đầu 12h30
Tiết 3 - 4 bắt đầu 8h10 Tiết 9 - 10 bắt đầu 14h10 Tiết 14 - 15 bắt đầu 18h15
Tiết 5 - 6 bắt đầu 9h50 Tiết 11 - 12 bắt đầu 15h50 Tiết 16 - 17 bắt đầu 19h45
Thi trắc nghiệm trực tuyến
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Ca 1 Từ tiết 1-2
7h00 - 8h00
Ca 5 Từ tiết 7-8
13h00 - 14h00
Ca 9 Từ tiết 14-15
bắt đầu 18h30
Ca 2 Từ tiết 3-4
8h15 - 9h15
Ca 6 Từ tiết 9-10
14h15 - 15h15
Ca 10 Từ tiết 16-17
Ca 3 Từ tiết 4-5
9h20 - 10h20
Ca 7 Từ tiết 10-11
15h20 - 16h20
Ca 4 Từ tiết 5-6
10h25 - 11h25
Ca 8 Từ tiết 11-12
16h25 - 17h25