Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

hiệu trưởng
TS. Phan Hồng Hải

Phó hiệu trưởng

hiệu phó
GS-TS. Lê Văn Tán
PGS-TS. Đàm Sao Mai
TS. Nguyễn Xuân Hồng