Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Thanh tra - Pháp chế 01-09-2015

Website: pttpc.iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Tên tiếng Anh: Office of Inspection and Legislation
Tên viết tắt: DILA
Slogan: "Chuẩn mực, công bằng và thượng tôn pháp luật"

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Lầu II, Nhà E
- Điện thoại: 08 39850579 ext 101
- Email: pttpc@iuh.edu.vn

Giới thiệu chung:

Phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng của Phòng Thanh tra – Pháp chế

Thanh tra: Phòng Thanh tra – Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Pháp chế: Phòng Thanh tra – Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

2. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Pháp chế

Thanh tra: Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, đào tạo.
– Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.
– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
– Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục, đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo.

Pháp chế: Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Nhà trường.
– Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong Nhà trường.
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.