TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

NHÀ XUẤT BẢN

Cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 01-12-2015

1. Quyền Giám đốc:

    Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi
    Điện thoại: 083.8940390 - 800