TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

SINH VIÊN

Thông báo giờ học và giờ thi của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 03-10-2021